Velkommen til
Brattvåg Småbåtforening

Tildeling av båtplasser

Alle som ønsker å ha en båt liggende i havna må være medlem i foreningen. Det går også an å være medlem uten å ha båt, og man kan være støttemedlem til redusert sats.

Styret kan dispensere fra ordinær beløpfastsettelse om brukeren av en eller annen grunn absolutt ønsker innløsning, og styret finner dette formålstjenlig for foreningen.

NØKKELSKJEMA
INNSKUDDSAVTALE
LEIEAVTALE

FORESPØRSLER

Forespørsler skal besvares minst innen en uke etter henvendelse. Tilsvaret skal være skriftlig.

Forespørselen må inneholde bredde og lengde på båten, hvem plassen skal registreres på, og spesielle behov.

FINNE LEDIG PLASS

Finn en ledig plass som passer til den båten som er forespurt. Man må ta hensyn til at utriggere og evt fendere vil komme i tillegg til båtens bredde. En båt som er 2,5m bred må minst ha en plass som er 3m bred. Utrigger skal være minst ¾ av båtens lengde.

Hvis det er problemer med å finne en egnet plass, må man vurdere om man skal bytte utrigger, og om det er mulig å justere bredden. Omrokkering av andre båter/medlemmer er også noe som kan vurderes av styret.

Om man ikke finner en egnet plass, blir forespørselen stående på venteliste. Registrer medlemmet i registeret på nettsiden, og sett status venteliste. Sett behovet i kommentar feltet.

OPPRETTE NYE MEDLEMMER

Alle nye medlemmer skal registreres web-portalen og i medlemsregisteret på nettsiden. Dette gjøres av kasserer. Kunde nummer tildeles automatisk i web-portalen.

Dersom kontaktdata skal oppdateres på et medlem, må dette gjøres både i web-portalen og på nettsiden.

INNSKUDD FOR BÅTPLASS

De som ønsker å sette ut en båt i havna, må gjøre et innskudd for å få rettighet til dette.

Gjeldende prisliste setter innskuddets størrelse. Innskuddet må minst være så stor som behovet til båten som skal settes ut, men kan også være større dersom man planlegger å sette ut en større båt senere.

Om det finnes ledige plasser i havna, skal det gis et tilbud om plass. Hvis ikke settes man på venteliste. Det er kun medlemmer som kan stå på venteliste. I prinsippet skal de som har vært medlem lengst tilbys plass først.

Fyll ut og send innskuddsavtale til medlemmet. Avtalen arkiveres under medlemmet i medlemsregisteret. Faktureres i web-portalen:

  • ½ part av gangbar utrigger
  • ½ part av fortøyningsbom
  • Andel i brygge (s-s utrigger)
  • Behandlingsgebyr
  • Medlemsavgift til foreningen

ENDRE BÅTPLASS

Om behovet melder seg, og der er tilgjengelighet, vil det være mulig for medlemmer å endre plassen sin. Sjekk ledige plasser, og se om en bedre egnet plass er ledig.

Om medlemmet ønsker en større plass, må han øke innskuddet, og ny innskudds avtale skal lages.

Om medlemmet ønsker mindre plass, kan han beholde andelen sin, eller be om utbetaling av mellomlegget til en mindre plass. Ved reduksjon av innskuddet lages ny innsuddsavtale.

Endringer som medfører fakturering eller kreditering skal belastes med vederlag til foreningen (behandlingsgebyr) som angitt i prislisten. Faktureres eller krediteres i web-portalen.

INNLØSING AV BÅTPLASS

Medlemmer som ønsker å innløse innskuddet sitt, må melde dette skriftlig til styret. Medlemmet settes på venteliste for innløsing, og kan løses ut når det er nye medlemmer som kommer med innskudd, eller der er likviditet i foreningen. Regnskapsbalansen for omsetning av båtplasser kan letes frem i web-portalen under regnskapskonto 2281.

Det skal ikke betales leie når medlemmet ønsker innløsing, og plassen vil være disponibel for foreningen.

Dersom medlemmet heller ikke ønsker å være medlem, skal dette også meldes til foreningen.

Det er priser i gjeldende prisliste som skal benyttes ved innløsing.

Dersom foreningen ikke har likviditet til å løse inn innskuddet, må medlemmet vente til det kommer et nytt medlem med innskudd. Medlemmet blir stående på venteliste som oppsagt.

LEIE PLASS

Om man ikke ønsker å betale innskudd for båtplass, kan båtplasser leies. Man må være medlem for å kunne disponere en plass i havnen. Fyll ut og send leieavtale avtale på dette.

Leiehonorar et satt i prislisten. Faktureres i web-portalen.

MEDLEM UTEN BÅTPLASS

Det kan være enkelte medlemmer som ikke har båt, men som ønsker å beholde plassen sin i havna. De må melde fra at de ikke har båt, men ikke ønsker å selge. De skal da ikke betale leie, kun medlemskontingent. Plassen vil være disponibel for foreningen, men medlemmet har rettighet til den andelen som han har innskudd for.

Medlemstype settes til Medlem. (Ikke andelseier) Feltet rettighet vil angi innskuddet.

TVUNGEN OPPSIGELSE

Styret og havnenemnda avgjør i fellesskap om et medlem skal sies opp.

Dersom et medlem ikke betaler fakturaer og 2. gangs purringer, kan foreningen si opp rettigheten til medlemmet, og beslaglegge båtplassen med tilhørende innskudd.

Mislighold og misbruk av brygge og båtplass kan også resultere i oppsigelse.

Oppsigelse kan ikke skje uten først 2 skriftlige advarsler.